Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391860  от OciXCrom™
 чет юни 02, 2016 10:41 pm
set_hudmessage(red = 200, green = 100, blue = 0, Float:x = -1.0, Float:y = 0.35, effects = 0, Float:fxtime = 6.0, Float:holdtime = 12.0, Float:fadeintime = 0.1, Float:fadeouttime = 0.2, channel = -1)

red: стойност от 0 до 255 за червения цвят
green: стойност от 0 до 255 за зеления цвят
blue: стойност от 0 до 255 за синия цвят
Float:x: X позиция на екрана (0.0 = най-ляво; 1.0 = най-дясно; -1.0 = център)
Float:y: Y позиция на екрана (0.0 = най-горе; 1.0 = най-долу; -1.0 = център)
effects: ефект (0 = без ефект; 1 = премигване; 2 = пишеща машина)
Float:fxtime: времетраене на ефекта
Float:holdtime: времетраене на съобщението
Float:fadeintime: времетраене на ефекта за цялостно показване на съобщението
Float:fadeouttime: времетраене на ефекта за изчезване на съобщението
channel: канал за съобщението (има общо 4 различни; сложете -1 за автоматично да намери свободен канал)

Връща: нищо Функцията служи за задаване на стойностите на HUD съобщение, което по-късно ще бъде изпратено чрез функцията show_hudmessage или ShowSyncHudMsg. Имайте предвид, че ако на същия канал вече има друго съобщение, било то от същия плъгин или от друг такъв, новото съобщение ще замени старото.

Примерен плъгин №1: HUD съобщение със зелен цвят, без ефекти, което на екрана ще стои 5 секунди и ще се покаже при раждане.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <hamsandwich>

#define PLUGIN_NAME "set_hudmessage & show_hudmessage Example"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "eventPlayerSpawn", 1)
}

public eventPlayerSpawn(id)
{
    if(is_user_alive(id))
    {
        set_hudmessage(0, 255, 0, 0.02, 0.40, 0, 0.1, 5.0, 0.1, 0.1, -1)
        show_hudmessage(id, "Ti beshe sujiven!")
    }
}
Примерен плъгин №2: HUD съобщение с произволен цвят, с ефект на пишеща машина, като всяка буква ще бъде изписвана през 0.5 секунди, което на екрана ще стои 5 секунди и ще се покаже при раждане.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <hamsandwich>

#define PLUGIN_NAME "set_hudmessage & show_hudmessage Example"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "eventPlayerSpawn", 1)
}

public eventPlayerSpawn(id)
{
    if(is_user_alive(id))
    {
        set_hudmessage(random(256), random(256), random(256), 0.02, 0.40, 2, 0.1, 5.0, 0.5, 0.1, -1)
        show_hudmessage(id, "Ti beshe sujiven!")
    }
}