Официалният форум на iPlay.bg 

Този раздел е създаден специално за проблеми и въпроси за направата на плъгини или преработката на вече съществуващи кодове.
 #384788  от southdivision
 пон мар 21, 2016 2:12 am
Имам следния проблем:

Въпросния код предназначен за JB който прави TT да не могат да говорят искам да го направя по следния начин:
Кода:
Код: Избери всички
public plugin_init()
{
	gp_TalkMode = register_cvar("jbe_talkmode", "2")	// 0-alltak / 1-tt talk / 2-tt no talk
	}
	
public hud_status(task)
{
gc_TalkMode = get_pcvar_num(gp_TalkMode)
}
	


От този кoд: да се определя дали има право да използва Speach достъпа ,а не от горния който съм дал
Default: Да не могат да говорят ТТ,но админите TT с Kick права да могат
Код: Избери всички
/* ---------------------------------------------------
* ------------- GIVE ACCESS TO SPEACH --------------*/

public FwdSetVoice(receiver, sender, bool:listen)
{
    if(!(1 <= receiver <= g_max_clients) || !g_connected[receiver] || !(1 <= sender <= g_max_clients) || !g_connected[sender])
        return
    if((get_user_flags(sender) & ADMIN_MENU || get_bit(g_PlayerVoice, sender))
    || (cs_get_user_team(sender) == CS_TEAM_CT && is_user_alive(sender) && !mutect))
        set_speak(sender, 2)
    else  set_speak(sender, 1)
}

public AccessSpeachMenu(id)
{
    if(get_user_flags(id) & ADMIN_CVAR) {
        new speachmenu = menu_create("\r[\wAMXX\r]\y Glasovi prava", "ActionAccessSpeachMenu")
        new callback = menu_makecallback("MenuCallbackSpeach")
        
        menu_additem(speachmenu, "\yDai Glasovi Prava", "1")
        menu_additem(speachmenu, "\yPremahni Glasovi Prava^n", "2")
        menu_additem(speachmenu, "\rDai Glasovi Prava na vsichki Nadzirateli", "3",_, callback)
        menu_additem(speachmenu, "\rPremahni Glasovi Prava na vsichki Nadzirateli", "4")
        
        menu_display(id, speachmenu)
    } else
				 
}
 
public MenuCallbackSpeach()
    return mutect ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED
public ActionAccessSpeachMenu(id, speachmenu, item)
{
    if(item == MENU_EXIT) {
        menu_destroy(speachmenu)
        return
    }
    new Data[7], Name[64], Access, Callback
    menu_item_getinfo(speachmenu, item, Access, Data,5, Name, 63, Callback)
    
    new Key = str_to_num(Data)
    switch(Key)
    {
        case 1:
        {
            new speach_give = menu_create("\r[\wAMXX\r]\y Mikrofon Dostup:", "ActionGiveSpeach")
    
            new players[32], pnum, tempid, szName[32], szTempid[10]
            get_players(players, pnum)
            
            for(new i; i<pnum; i++)
            {
                tempid = players[i]
                
                if(!is_user_connected(tempid) || get_user_flags(tempid) & ADMIN_MENU || get_bit(g_PlayerVoice, tempid))
                    continue
                
                get_user_name(tempid, szName, 31)
                num_to_str(tempid, szTempid, 9)
                menu_additem(speach_give, szName, szTempid)
            }
            menu_display(id, speach_give)
        }
        case 2:
        {
            new speach_remove = menu_create("\r[\wAMXX\r]\y Premahni Dostupa do Mikrofona", "ActionRemoveSpeach")
    
            new players[32], pnum, tempid, szName[32], szTempid[10]
            get_players(players, pnum)
            for(new i; i<pnum; i++)
            {
                tempid = players[i]
                
                if(!is_user_connected(tempid) || get_user_flags(tempid) & ADMIN_MENU || !(get_bit(g_PlayerVoice, tempid)))
                    continue
                
                get_user_name(tempid, szName, 31)
                num_to_str(tempid, szTempid, 9)
                menu_additem(speach_remove, szName, szTempid)
            }
            menu_display(id, speach_remove)
        }
        case 3:
        {
            new name[33]
            get_user_name(id, name, 32)
            mutect = false
          
        }
        case 4:
        {
            new name[33]
            get_user_name(id, name, 32)
            mutect = true
						
        }
    }
    menu_destroy(speachmenu)
}
 
public ActionGiveSpeach(id, speach_give, item)
{
    if(item == MENU_EXIT) {
        AccessSpeachMenu(id)
        return
    }
    new data[6], iName[64]
    new _access, callback
    menu_item_getinfo(speach_give, item, _access, data,5, iName, 63, callback)
    
    new tempid = str_to_num(data)
    new szName[32], szName2[32]
    get_user_name(id, szName, 31)
    get_user_name(tempid, szName2, 31)
    set_bit(g_PlayerVoice, tempid)
	
    menu_destroy(speach_give)
}
 
public ActionRemoveSpeach(id, speach_remove, item)
{
    if(item == MENU_EXIT) {
        AccessSpeachMenu(id)
        return
    }
    new data[6], iName[64]
    new _access, callback
    menu_item_getinfo(speach_remove, item, _access, data,5, iName, 63, callback)
    
    new tempid = str_to_num(data)
    new szName[32], szName2[32]
    get_user_name(id, szName, 31)
    get_user_name(tempid, szName2, 31)
    clear_bit(g_PlayerVoice, tempid)
		
    menu_destroy(speach_remove)
}